Susano
+

Organisationsanalys och arbetsmiljökartläggning

Hur mår medarbetarna i er organisation? Det är inte sällan som det kommer upp olika synpunkter och plötsligt diskuteras det att det är ett arbetsmiljöproblem, eller att ”många mår dåligt”. Är det verkligen så? Vi kan snabbt och effektivt ta reda på om det är reella problem i organisationen, eller om synpunkterna står för något annat.

Vad gör jag om den årliga klimatundersökningen visar på röda siffror? Vad står kritiken eller missnöjet av? Susano har flera verktyg för att plocka fram vad som verkligen är problemet, så att det blir rätt perspektiv på det som kommer fram.

När vi hittar substantiella problem då stödjer vi er i hur organisationen bäst skulle kunna gå vidare med handlingsplan för att lösa situationen. Vi har lång erfarenhet med att jobba med organisationer i förändring.

Organisationsanalys i tre steg för framgångsrikt förändringsarbete

Som sig bör behöver man en modell för att kunna jobba framgångsrikt med organisationsanalys. Vi har under ca 10 års tid mejslat fram en effektiv modell för framgångsrik förändringsarbetet. Första steget i vår kartläggning är att deltagarna får besvara ett generellt frågeformulär som mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Frågeformuläret är ett kvantitativt verktyg och standardiserat, vilket gör det möjligt att jämföra med normalgrupper, och andra organisationer/avdelningar och utgör en validerad mätning av arbetsmiljön.

Andra steget är en fördjupning med en webb-baserad arbetsmiljöenkät som Susano använt sedan 2006 och grundar sig på bla Prof. Steven Lintons arbete gällande stressfaktorer i arbetslivet. Enkäten analyserar i detalj både individuella begränsningar relaterat till ohälsa och sjukfrånvaro, med fokus på organisatoriska frågeställningar. Beroende på svaren så anpassas frågorna som presenteras för deltagaren.

Som tredje steg följs varje besvarad enkät upp med djupintervju  Vi går under samtalet igenom svaren från den andra enkäten för att säkerställa att allt har uppfattats korrekt.

Undersökning med enkät och djupintervju

I första steget undersöks de faktiska förhållandena på arbetsplatsen med en jämförande kvantitativ analys och djuplodande kvalitativ analys.

Metod kvantitativ analys

Arbetsmiljöanalysen inleddes med webbenkät baserat Susanos arbetsmiljöanalys som är valliderad.

Frågorna är indelade i tre olika områden:

  • Arbetsnivå: Arbetskrav, Kontroll i arbetet, Rollförväntningar, Förutsägbarhet i arbetet
  • Social och organisationsnivå: Social interaktion, Ledarskap, Kommunikation, Organisationskultur, Socialt klimat.
  • Individnivå: Engagemang, Skicklighet i arbetet, Förutsägbarhet, Arbetsmotiv, Arbetets plats i livet, Samband mellan arbete och privatliv.

Frågeformuläret mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och används vid arbetsplatsinterventioner. Målet i detta sammanhang är att utgöra en grund för organisationsutveckling och interventioner, utgöra underlag för dokumentation av förändringar i arbetsförhållanden och för evaluering av organisationsförändringar samt vara underlag för jämförelse med andra liknande organisationer.

Metod kvalitativ analys

Den kvalitativa analysen utgörs av Susano AB:s individanpassad arbetsmiljöenkät som kartlägger begränsningar relaterat till personliga hälsofaktorer, psykosociala riskfaktorer, och arbetsmiljöfaktorer ur både individ- och organisationsperspektiv.  Arbetsmiljöenkäten är en dynamisk webb-baserad enkät, som kartlägger tre dimensioner (arbete & individ, arbete & organisation, psykisk ohälsa) med totalt 11 underrubriker, och med en frågebank om ca 140 frågor, och ett frågespann mellan (95 – 140 st ). Susano AB har genomfört flera tusen enkäter med uppföljande djupanalyser.

De individuella enkäterna kartlägger dimensioner inom arbetsledning och organisation, såsom brist på kontroll och vilken organisationskultur som man verkar i. Vidare undersöks vilka individuella förutsättningarna som föreligger relaterat till eventuell symptombild och tecken på funktionsbegränsningar. Finns det medicinska resurser och hinder för funktion, t ex genom fysiska symtom/hälsouppfattning och som tecken på stress, depression, smärta, utmattning, trötthet liksom sömnproblem, balans/variation och möjlighet till återhämtning. Men även frustration, påverkan på rättvisekänsla, och avpersonalisering/ distans.

Därutöver kartläggs förutsättningar för arbete relaterat till prestation/resultat , förändring, kommunikation, arbetstillfredsställelse, stöd och timemanagement.

Individrapport med personlig uppföljning 

Analysen renderar en individrapport, vilket sedan valideras genom uppföljning med varje deltagare där grunderna för resultatet beskrivs och säkerställs tillsammans med medarbetaren.

Djupintervju

Med tillgång till resultat från enkäterna och uppföljande intervjuer, väljes ett representativt antal medarbetare ut för en öppen djupintervju för inventering av problemställningar relaterat till organisation, något som sker som fysiskt möte, eller via telefon.

Workshop och intervention

Utifrån fynden vid enkäter och djupintervjuer sammanställs en probleminventering som underlag för workshop. Målet med är att skapa en samsyn över de problem som framkommit och engagera medarbetarna i att formulera konkreta förslag på förbättringar och förändringar med utgångspunkt utifrån var och ens ansvar i att vara en del i förändringsprocessen.

Riskbedömning med värdering av resultaten

Efter dagen sammanställs probleminventering och de förslag som framkommit i underlag från enkäter, djupintervjuer och heldagsaktivitet med förslag på åtgärder inkluderat riskbedömning.

Åtgärdsförslag/program

Susano AB:s del i projektet avslutas i och med rapporten presenteras till uppdragsgivaren både muntligt och skriftligt.

Åtgärdsförslag presenteras som ligger till grund för framtida åtgärdsprogram.

Sekretessbunden information

Susano AB lyder liksom sjukvården i övrigt under stränga sekretessregler. Det gör att all den information som vi samlar in, som är bunden till dig som person inte kan kommuniceras till din arbetsgivare eller någon annan, utan ditt tillstånd. I detta projekt är vår uppgift att sammanställa och analysera informationen på gruppnivå för att kunna presenteras på gemensamt möte, och i skriftlig rapport. Vi kommunicerar inte någon information som kan kopplas till enskild individ eller mindre grupp.