Susano
+

Långvarig smärta

Långvarig smärta eller långvarigt smärtsyndrom är det nyare begreppet som används istället för kronisk smärta. Per definitionen anses kronisk smärta för negativ då det skulle innebär att det inte finns någon möjlighet att bli bättre. Långvariga smärtsyndrom är den värk som inte är cancerrelaterad och innebär att värk som funnits i tre månader eller. Biomedicinska studier visar att det långvariga smärtsyndrom är lite vanligare att kvinnor än män drabbas. Förekomsten ökar hos både könen fram till ungefär 50 års ålder för att därefter reduceras något.

Långvarigt smärtsyndrom kan uppstå efter en skada som inte får läka på ett korrekt vis vilket leder till en kvarvarande smärtstimulering. En annan orsak till att långvariga smärtsyndrom uppstår skulle kunna är en nervskada vilken leder ett upprepande impulsflöde som upplevs som smärta. Lokal syrebrist anses också vara en faktor till att långvariga smärta uppstår.

Stress kan även leda till en ändrad smärttolerans. Ett ändrat beteende uppkommer till följd av smärtan och när värken sedan börjar dominera livet då har ett långvarigt smärtsyndrom börjat utvecklas. Det långvariga smärtsyndromet varierar var i kroppen den finns. En rad olika orsaker kan anses vara av betydelse för att långvarig smärta uppstår som till exempel:

  • Hög smärta
  • Stor utbredning av smärta
  • Flera operativa ingrepp
  • Stress
  • Nedstämdhet
  • Sjukskrivningsperioder
  • Arbetssituation
  • Tobaksrökning

Långvarig smärtsyndrom är ett komplicerat tillstånd där även sociala, ekonomiska och kulturella faktorer inverkar. Exempelvis kan stöd från arbetsgivare där förståelse för arbetstagarens långvariga smärtor finns minska risken för sjukskrivningen medan för mycket hjälp av anhöriga kan ha motsatt effekt och istället öka risken för utvecklingen av ett långvarigt smärtsyndrom.

När ett långvarig smärta uppstår finns en störning i det centrala nervsystemets förmåga att minska värken. Inom den medicinska litteraturen används begreppet central sensitisering som ett begrepp för ökad smärtkänslighet. Den centrala sensitisering innebär att det centrala nervsystemet blir överkänslig för smärta. Detta medför att signaler kan överföras till andra nervceööer och vid muskulär smärta antas detta leda till smärtutstrålning (så kallad refererad smärta). En förklaring till central sensitiseringen är att beröringsreceptorer aktiveras så att de även överför smärtsignaler. Detta betyder i praktiken att till och med lätt beröring framkallar smärtor.

Ännu en förklaring till ett långvarigt smärtsyndrom är att den normala smärtdämpande funktionen i centrala nervsystemet inte fungerar. En transmittorsubstans, serotonin, ska vanligtvis fungera som en form av ”smärtbroms” men vid långvariga smärta fungerar detta inte. Serotoninets fysiologisk funktion är att göra smärtreceptorer mindre känsliga.

Central sensitisering innebär störning i smärtdämpande funktion kallas även för  centralt störd smärtmodulering. Utvecklingen av detta är inte helt kartlagt. Sannolikt beror det på ett antal samverkande faktorer men där man vet att stress, ångest, oro, nedstämdhet och sömnbesvär ökar smärtan.

Den röda rutan tar upp saker som förvärrar smärtan medan den gröna rutan tar upp saker som kan minska den långvariga smärtan.

Den röda rutan tar upp saker som förvärrar smärtan medan den gröna rutan tar upp saker som kan minska den långvariga smärtan.

Samtidigt vet man att smärtan blir mer hanterbar med med ökad kunskap, bättre kontroll, avspänning och anpassad fysisk aktivitet. Vid den långvariga smärtnivån egentligen inte hög men däremot upplevs smärtan som dov och molande vilket påverkar den drabbade även emotionellt. Långvarig smärta leder till en påverkan som beröringsrädsla och kan det leda till:

– beröringsrädsla
– rörelserädsla
– onormal ömhet
– ökat smärtsvar

Evidensbaserad behandling vid långvarig smärta

Breda och samordnade rehabiliteringsprogram, så kallad multimodal rehabilitering, består oftast av en kombination av psykologiska insatser, avspänning, kroppskännedom, information om smärta och anpassad träning. Det finns ett relativt starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering. Vi på Susano erbjuder patienter en individuell anpassad multimodal smärtbehandling.

Referenser

1. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 2006. Metoder för behandling av långvarig smärta: En systematisk litteraturöversikt . Rapportnummer: 177/1 & 2. Mölnlycke: Elanders.

2. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 2010. Rehabilitering vid långvarig smärta. Rapportnummer: 198 Mölnlycke: Elanders.

3. Multimodal rehabilitering vid långvarig ländryggssmärta SBU kommentar 2015-08-12