Susano
+

Företagshälsovård

Halverad kostnad för arbetsgivare med arbetsplatsnära stöd

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.
Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig godkänd aktör. Insatsen kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om vilka arbetshjälpmedel som kan vara aktuella för den anställda.

För mer information och hur vi kan hjälpa dig att halvera dina kostnader kontakta oss på arbetsmedicin@susano.se

Läs mer på försäkringskassans hemsida här:

Våra tjänster

Vi kan erbjuda företag ett skräddarsytt stöd mot bättre hälsa, hög arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Vi inleder vårt arbete med en behovsanalys som kan kompletteras med en arbetsmiljökartläggning som ger dig en klar bild över hur du och ditt företag behöver jobba vidare med organisations- och hälsofrågor.

Vi tillhandahåller tjänster inom områdena Friskvård/Hälsa, Arbetsmiljö & organisation, Rehabilitering, Ledarskap och Utbildning.

Nedan kan du ta del av några av våra vanligaste tjänster.

Kontakt oss för mer information.

Arbetsförmågebedömning och rehabiliteringsutredning

Som arbetsgivare finns det inte möjlighet att stötta alla som drabbas av ohälsa. I flesta fall är det sjukvårdens uppgift. I vissa fall finns det goda skäl för dig som arbetsgivare att gå in med ett engagemang. Men när skall du agera respektive avvakta? Det är frågor som Susano kan hjälpa dig att besvara vid en arbetsförmågebedömning.

Läs mer om våra tjänster:

Arbetsförmågebedömning

Framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering.

Rehablinjen, spara kostnader med ett webb baserad effektivt system för tidigare insatser.

Organisationsanalys och arbetsmiljökartläggning

Susano har genomfört organisationsanalyser och arbetsmiljökartläggningar på flera tusen medarbetare genom åren, för vilket vi kombinerar vetenskapligt säkerställda metoder på gruppnivå, med djupanalyser på individnivå.

Läs mer om vår metodik för organisationsanalys

Ledarskap

Susanos organisationskonsulter och beteendevetare kan genom vår metodik med kartläggning och individ/gruppinterventioner skapa förutsättningar för produktiva organisationer genom ett klart ledarskap. Vi stöttar chefer med kvalificerad handläggning i svåra fall eller som ett stöd i att utvecklas som chef. Kontakt oss för mer information.

Rehabilitering

Allt större krav ställs på dig som arbetsgivare när det gäller att rehabilitera dina medarbetare. Det är viktigt att känna till vilka regler och lagar som gäller, vilka myndighetskontakter du förväntas ta, hur kontakten mellan dig och den sjukskrivne ska ske, samt hur du som chef ska driva processen vidare. Läs om effektiv rehabilitering och vår tjänst rehablinjen.se

wpid-happy-people.jpg

Utbildningar

Vi har ett stort urval av utbildningar inom ämnesområden som friskvård/hälsa, stress, arbetsmiljö och rehabilitering.

Friskvård/hälsa

Genom att öka välbefinnandet (hälsan) på arbetsplatsen ökas förutsättningarna för minskad sjukfrånvaro och ökad kreativitet. Detta påverkar i sin tur produktiviteten positivt. Att jobba strategiskt med smarta verktyg för att stimulera medarbetare till ökad engagemang i sin egen hälsa blir allt viktigare för företag. Syreupptagningsförmåga är ett sätt att mäta hur kondition, och förmågan att hålla sig pigg på jobbet. Balans i vardagen relaterat till stress, sömn och förmåga till psykisk återhämtning är ett annat. Vi  driver mentala träningstekniker som t ex mindfulness liksom andra spännande och effektiva företagshälsovårdsrelaterade metoder. En sådan är Search inside Yourself.

Search inside your self

Arbetsmiljö

Den arbetsmiljö som råder på en viss arbetsplats består av hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar de anställda på just den arbetsplatsen. Vi hjälper dig att kontrollera så att du har alla bitar på plats. Våra ergonomer och arbetsmiljöingenjörer kan på allvar värdera risker i och peka på förbättringar i din arbetsmiljö!

Ergonomi

Folkhälsorapporter i Sverige konstaterar att över 30 procent av alla skador från rörelseapparaten har en relation till arbetslivet vilket innebär att det finns ganska mycket att förebygga men även hjälpa med olika individuellt anpassade åtgärder.

Inom ergonomi talas det om prevention i olika faser. Först är det primär prevention som sker innan några besvär uppstått medan sekundär prevention är att minska redan uppkomna besvär och tertiär prevention innebär att minska komplikationer till redan uppkomna besvär. De olika faserna blandas med varandra i många verkliga situationer och den renodlade medicinska rehabiliteringen blir en slutlig fas efter tertiär prevention. Dessa begrepp innebär att såväl hälsopromotion som rehabilitering och sjukvård kan ingå i ergonomin utöver rådgivning om att förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön.