Susano
+

Arbetsförmågebedömning förutsättningar för ett fungerande arbetsliv

Som arbetsgivare behöver du ha klart för dig vilka resurser som kan ge resultat vid rehabilitering.

När skall du som arbetsgivare stötta vid rehabilitering och när är det enbart medarbetarens ansvar?

Som arbetsgivare finns det inte möjlighet att stötta alla som drabbas av ohälsa. I flesta fall är det sjukvårdens uppgift. I vissa fall finns det goda skäl för dig som arbetsgivare att gå in med ett engagemang. Men när skall du agera respektive avvakta? Det är frågor som Susano kan hjälpa dig att besvara vid en arbetsförmågebedömning.

Susanos arbetsmetodik utgår ifrån en kartläggning som fångar upp alla dimensioner som påverkar vid sjukskrivning eller arbetspåverkande ohälsa. Susano har identifierat fem dimensioner som är väsentliga vid en arbetsförmågebedömning:

bizz_619x100

Dimensioner för kartläggning av arbetsförmåga.

Kartläggning som första steget vid arbetsförmågebedömning

Processkartläggning
I långvariga sjukfall finns det ofta många fördröjande faktorer och oklarheter över ansvar och samordning i komplexa fall, där enbart själva ärendehanteringen kan vara fördröjande för rehabiliteringen:

 • Väntar medarbetaren på återbesök till läkare?
 • Vad händer med utredningar hos specialister med långa väntetider?
 • Vad gör Försäkringskassan?
 • Pågår någon behandling, och när förväntas den vara klar respektive vad har den för mål.

Arbetsförmågebedömning med kartläggning av hälsa

Susano gör genom sitt spetskompetens en detaljerad kartläggning utifrån de vanligaste diagnoserna vid arbetsrelaterad ohälsa, som stress, utmattning, sömnproblem och depression, samt smärta och belastningsrelaterade problem. Kartläggning av hälsan är en central del i arbetsförmågebedömningen. Den sätter ramarna för omfattning och längden på insatserna:

 • Hur ser den medicinska bedömningen ut?
 • Är det korrekt diagnos, finns det behov av ytterligare utredningar, har medarbetaren korrekt behandling; eller i behov av annan behandling?
 • Hur ser den medicinska prognosen ut?
 • Vilka är de individuella förutsättningarna, symptombild, funktionsbegränsningar, hinder och resurser?

Arbetsförmågebedömning och arbetets förutsättningar

Arbetets karaktär är en annan viktigt faktor i arbetsförmågebedömningen.

Är arbetet fysiskt tungt?

 • Hur ser medarbetaren och chef på medarbetarens prestation och resultat?
 • Vad har ohälsan betytt?
 • Hur fungerar kommunikationen?
 • Hur är arbetstillfredsställelsen?
 • Vad har medarbetaren för stöd av arbetsgivare och kollegor?
 • Arbete och tidsplanering/time management; fungerar det som det skall?

Omgivningsfaktorer påverkar prognosen vid en arbetsförmågebedömning

Kartläggning av omgivningsfaktorer har stor betydelse för prognos och motivation.

Hur ser medarbetarens ekonomiska förutsättningar ut?

 • Finns det motstridiga värderingar eller nyligen inträffad livshändelse som försvårar?
 • Vilken typ motivation och engagemang finns det?
 • Hur ser problemlösningsförmågan ut?
 • Susano gör även en noggrann kartläggning av copingstrategier.

Organisation och arbetsförmågebedömning

I första hand baseras kartläggningen på individperspektivet i organisationen:

 • Finns det brist på kontroll över sin arbetssituation, eller andra stressfaktorer?
 • Hur ser organisationskulturen ut?