Susano
+

Socialt ansvarstagande

Susano AB följer kvalitets standarden ISO 26000. Standarden innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra det sociala ansvarsarbetet:

iso_26000

 

ISO 26000 innehåller sju konkreta sakfrågor där Susano AB  har valt att fokusera på.

  • Organisationsstyrning
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsvillkor

Vad är ISO 26000 – socialt ansvarstagande

( Källa Swedish standard institute)

ISO 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.

Enkelt uttryckt beskriver  ISO 26000  vad ett företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor. Standarden innehåller endast frivilliga riktlinjer (inga regler) och leder därför inte till någon certifiering.
Riktlinjer för socialt ansvar:

•  Koncept, termer och definitioner
•  Bakgrund, trender och utmärkande drag
•  Principer och rutiner
•  Kärnområden och frågeställningar
•  Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
•  Identifiering av och samverkan med intressenter
•  Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.

Bakgrunden till ISO 26000 socialt ansvarstagande

Behovet av att ISO skulle arbeta ut en standard för socialt ansvarstagande nämndes för första gången 2001 av kommittén för konsumentpolitik, ISO/COPOLCO.

Under 2003 skapade intressenterna i ISO en särskild grupp för socialt ansvarstagande. Den inrättades av ISO:s tekniska kommitté, TMB, och gruppen gjorde en omfattande inventering av initiativ och frågeställningar i samband med socialt ansvarstagande över hela världen.

2004 genomförde ISO en internationell konferens med olika intressenter om ISO skulle börja arbeta med socialt ansvarstagande eller inte. De positiva rekommendationerna från konferensen ledde till att de i slutet av 2004 inrättade en arbetsgrupp om socialt ansvar, ISO/WG SR, för att utveckla standarden, ISO 26000.

Av alla grupper, som någonsin tillsatts för att utveckla en ISO-standard, hade ISO/WG SR den största och bredaste medlemsbasen med intressenter som var representerade. Dessa verkade inom: industri, myndigheter, arbetsmarknad, konsumenter, icke statliga organisationer, tjänster, support, forskning etc.