Susano
+

Framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering

Susanos arbetsmetodik för framgångsrik rehabilitering bygger på att öka chefens beslutskompetens i rehabiliteringsarbetet.

Framgångskonceptet för arbetsinriktad rehabilitering består av att skapa tydlighet i ärendet med nulägesanalys, ansvarsinventering, och målformulering.

Susanos rehabstöd är ett verksamhetsstöd för ffa närmsta chef. Stödet är utformat så att efter en inledande kartläggning erhåller närmsta chef en klar bild över riskfaktorer för fortsatt sjukfrånvaro och förslag på åtgärder. När ärendets komplexitet ökar, ökar också insatserna med både detaljerad rehabplan för individ, en dedikerad handlingsplan för chef med delmål, mål och milstenar. Chefen erhåller dessutom i rehabärenden coachande samtal i hur man går vidare i rehabiliteringen utifrån chefsperspektiv. Mål och handlingsplan utvärderas därefter och följs upp vid förnyad kontakt.

Genom att Susano använder samma utredningsmetodik, och rapportstrukturer i alla rehabärenden skapas ett tydligt underlag som kan användas även ur HR perspektiv för att se trender och mönster vid olika enheter. Och eftersom insamlad information även inkluderar organisationsperspektiv erhåller företaget direkt användbar rådata för vidare bearbetning.

I större organisationer kommuniceras alla rapporter, rehabplaner och handlingsplaner inklusive avvikelser från plan till HR i fall företagets rehabiliteringspolicy så medger. Vår erfarenhet visar att det inte är ovanligt att rehabärenden försenas pga att närmsta chef skjuter på, eller undviker att ta det svåra samtalet med medarbetaren. En återapporteringsstruktur till HR betyder här att den typen av avvikelser då tydliggörs och HR kan stödja chefen för vidare åtgärd.