Susano
+

Rehablinjen

Stegvis och skräddarsydd analys vid sjukfrånvaro.

Genom en analysmetod som fördjupas stegvis kan riskärenden detekteras effektivt, utan onödiga kostnader. Chefen är involverad i alla steg och har möjlighet att välja omfattning av utredningen med en inledande kartläggning och riskprofilbedömning till en allt mer omfattande analys med behandlings- och åtgärdsförslag i de mer komplexa rehabiliteringsfallen.

Genom stegvisa insatser detekteras riskärenden effektivt, utan onödiga kostnader.

Steg 1: Prognosärende

Steg 2: Aktivitetsärende

Steg 3: Rehabärende

Rehablinjen identifierar problematiken i ärendet med avseende på de fem rehab- dimensionerna och ger arbetsledaren stöd i att kunna fatta beslut för aktiv rehabilitering utifrån tre aktivitetsnivåer; prognos-, aktivitets-, och rehabärenden

Med hjälp av strukturerad metod kan kostsamma långvariga sjukfall undvikas.

Steg 1: Prognosärende Beslutsstöd inför bedömning av sjuklön. Uppföljning vid behov.

Steg 2: Aktivitetsärende Identifiering av riskprofil med förslag på tidiga insatser och handlingsplan med uppföljning av föreslagna åtgärder. Arbetsmiljöanalys med närmsta chef.

Steg 3: Rehabärende Fullständigt underlag för att kunna upprätta en rehabiliteringsplan inkluderat en individuell analys gjord av företags-/rehabiliteringsläkare.

Vid framtagandet av analys och rekommendationer förankrar specialistläkaren rehabplanen direkt med medarbetrare och chef muntligen. Chefen får även stöd och coachning i att driva ärendet.

Vid behov kan utredningen kompletteras med journalinsamling och intervju av aktuella vårdgivare, t ex sjukskrivande läkare.

Prognosärende

Prognosärende inleds antingen som ett sjukärende som påbörjat sin 8:e sjukdag, eller vid återkommande sjukfrånvaro under 3 ggr de senaste 6 månaderna alternativt att arbetsledare noterat ett förändrat beteende. Insatsen i rehabarbetet begränsas i detta stadium till en webbanalys och uppföljande djupintervju av rehabkoordinator. Rapporten beskriver eventuella risker och milstenar i rehabiliteringen med förslag på åtgärder för att underlätta återgång.

Aktivitetsärenden

Aktivitetsärende innebär att man konstaterat en osäkerhet vad det gäller återgång i arbete, och att det framkommer en riskprofil i de fem rehabdimensionerna. Aktivitetsärenden innebär vidare att aktiviteter behöver genomföras eller följas upp för minskad sjukfrånvaro. Det kan vara allt från att enbart följa upp uppsatta mål, eller att initiera och följa upp utrednings- eller behandlingsinsatser.

Rehabiliteringsärenden

I de mest komplexa aktivitetsärendena konstateras behov av mer omfattande åtgärder för att återgå i arbete. I de fall man inte funnit klarhet vad det gäller prognos eller att fallet drar ut på tiden, övergår aktivitetsärendet till rehabärende efter godkännande från arbetsledare. Beteendevetare gör i dessa fall en fördjupad utredning tillsammans med Företagsläkare. även journalinhämtning och/eller kontakt med behandlande/sjukskrivande läkare görs i fall oklarhet föreligger i de medicinska delarna.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – fokus på insatser och definierade mål
När det gäller arbetsrelaterad ohälsa har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det betyder inte nödvändigtvis att arbetsgivaren skall ersätta offentlig finansierad sjukvård. I första hand ansvarar den allmänna vården för utredning och behandling. Det kan dock vara svårt för ansvarig chef att få förståelse för rehabiliteringsåtgärder i ett komplex rehabärende, eller värdera om insatt behandling är lämplig vid en långvarig sjukskrivning. Susano tar fram den informationen i ärendet, värderar den och presenterar den för chefen.

Tidigare fanns det stora brister inom offentlig vård med avsaknad av vissa behandlingsformer och ofta långa väntetider till många behandlingar. Situationen är i dag bättre genom vård- och rehabgarantin. Utmaningen i dag ligger främst i att utvärdera existerande behandlingsinsatser eller identifiera annan mer optimal behandling, något som Susano gör enligt strukturerade metoder. Avslut eller nästa steg i det här fallet blir således att se till att annan behandling inleds och följs upp med ett klart definierat mål.

I undantagsfall kan det vara lämpligt för arbetsgivaren att investera i behandling. En sådan situation är ur ett arbetsrättsligt perspektiv i samband med uppsägning vid rehabilitering. Det finns arbetsrättslig praxis som går emot arbetsgivaren vid uppsägning om man inte kan visa att man har varit aktiv i rehabiliteringen genom t ex att ha finansierat behandling.

chart1

Bild: Susanos strukturerade metod för att undvika kostsamma sjukskrivningar