Susano
+

Rehabutbildning

Stegvis och skräddarsydd analys vid sjukfrånvaro

Genom en analysmetod som fördjupas stegvis kan riskärenden detekteras effektivt, utan onödiga kostnader. Chefen är involverad i alla steg och har möjlighet att välja omfattning av utredningen med en inledande kartläggning och riskprofilbedömning till en allt mer omfattande analys med behandlings- och åtgärdsförslag i de mer komplexa rehabiliteringsfallen.

Rehablinjen identifierar problematiken i ärendet med avseende på de fem rehab- dimensionerna och ger arbetsledaren stöd i att kunna fatta beslut för aktiv rehabilitering utifrån tre aktivitetsnivåer; prognos-, aktivitets-, och rehabärenden

Prognosärende

Prognosärende inleds antingen som ett sjukärende som påbörjat sin 8:e sjukdag, eller vid återkommande sjukfrånvaro under 3 ggr de senaste 6 månaderna alternativt att arbetsledare noterat ett förändrat beteende. Insatsen i rehabarbetet begränsas i detta stadium till en webbanalys och uppföljande djupintervju av rehabkoordinator. Rapporten beskriver eventuella risker och milstenar i rehabiliteringen med förslag på åtgärder för att underlätta återgång.

Aktivitetsärenden

Aktivitetsärende innebär att man konstaterat en osäkerhet vad det gäller återgång i arbete, och att det framkommer en riskprofil i de fem rehabdimensionerna. Aktivitetsärenden innebär vidare att aktiviteter behöver genomföras eller följas upp för minskad sjukfrånvaro. Det kan vara allt från att enbart följa upp uppsatta mål, eller att initiera och följa upp utrednings- eller behandlingsinsatser.

Rehabiliteringsärenden

I de mest komplexa aktivitetsärendena konstateras behov av mer omfattande åtgärder för att återgå i arbete. I de fall man inte funnit klarhet vad det gäller prognos eller att fallet drar ut på tiden, övergår aktivitetsärendet till rehabärende efter godkännande från arbetsledare. Beteendevetare gör i dessa fall en fördjupad utredning tillsammans med Företagsläkare. även journalinhämtning och/eller kontakt med behandlande/sjukskrivande läkare görs i fall oklarhet föreligger i de medicinska delarna.