Susano
+

Medicinsk utredning

Susano har det som krävs för kvalitativa utredning

Susano har mycket lång erfarenhet av utredning och bedömningsverksamhet. Vi har sedan starten gjort utredningar och individbedömningar för företag, socialtjänst, kommuner och landsting samt Försäkringskassan och är idag ledande i Sverige; både till antal utredningar och kompetens. Vi bedriver utredningsverksamhet vid alla våra enheter i landet.

Arbetsförmågeutredningarna utförs av team med olika kompetenser beroende på uppdraget. Det kan var team sammansatta med kompetenser som läkare (rehabläkare, företagsläkare, ortoped, psykiater), sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, socionom.

Individen i centrum, ger höga poäng i utvärdering av vårt bemötande.

Att göra bedömningar kräver hög kompetens på flera nivåer. För det första måste ett förtroendefullt möte äga rum mellan våra utredare och individen som är föremål för utredningen. Det är frågan om ett värdigt och ödmjukt bemötande, präglat av professionalism kring de medicinska begränsningar som individen har.

Enligt externa utvärderingar – av hur patienter, medarbetare och de individer som blir föremål för utredning hos oss – får vi höga poäng vad det gäller bemötande och professionalism, av de som varit hos oss. Resultaten är betydligt bättre än hur man bedömer sitt besök till sin egen läkare. Det är anmärkningsvärda resultat, inte minst med tanke på att många som kommer till oss inte själva önskat att bli föremål för utredning. En utvärdering som gjordes var via ett regeringsuppdrag.

Tydliga underlag med mycket hög kundtillfredställelse

Våra utredare behöver dessutom vara mycket erfarna, och kunniga kring hur funktionsbegränsningar visar sig vid de tillstånd som kan leda till att man inte klarar att fungera som tidigare, eller fungera ”normalt”.  De behöver dessutom kunna beskriva det som framkommer på ett sätt så att uppdragsgivaren kan använda utredningsunderlaget och  fatta beslut och få svar på de frågor som ställs inför utredningarna.  Skulle något av detta inte fungera kommer utredningens kvalitet bli otillfredställande och du som kund bli missnöjd.

Enligt våra kvalitetskriterier är i dag 96% av våra utredningar godkända av våra kunder som högkvalitativa utredningar av de flera hundra utredningar som vi gör varje år. Vi mäter kundnöjdhet efter varje utredning.

Mycket hög träffsäkerhet

Slutligen utmärks en kvalitativ utredning inte bara av att den som blivit utredd upplever sig värdigt och seriöst behandlad, utan även att återkoppling – skriftlig som muntlig – upplevs av våra kunder som högkvalitativ. Det krävs även att de rekommendationer som vi gör gällande t ex arbetsförmåga, verkligen överensstämmer  med verkligheten och att de går att använda sig av i den faktiska situationen.

Här har vi även blivit externt utvärderade av våra kunder som kontrollerat de rekommendationer vi givit, t.ex att vi har bedömt att den diagnos och funktionsbegränsning som vi kartlagt lett till att vi inte ser att det finns tillräcklig aktivitetsförmåga för att kunna klara ett arbete. I den utvärderingen som gjordes hade Susano 100% träffsäkerhet gällande just de som sedan blev prövade av Försäkringskassan och erhöll sjukersättning baserat på vårt underlag.

Vi erbjuder arbetsförmåge- och funktionsbedömningar: