Susano
+

Fysioterapibedömning

I samband med en teambaserade bedömning ingår oftast även en fysioterapibedömning vilket generellt sett innefattar två olika delar. Den ena delen är en fysisk aktivitetsförmåga-bedömning som kan bestå av en så kallad Utvidgad Sjukgymnastisk Utredning av Fysisk Funktion (USUFF). USUFF innehåller åtta olika tillförlitliga och noggranna fysiska standardiserade funktionella funktionstester men även frågor kring smärta och funktionsbegränsningar i vardagen tas upp.

I en del undersökningar kompletteras delar eller hela USUFF med andra funktionella fysiska tester. Ibland hämtas vissa deltester från Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA). Vilka kompletterande tester som används avgör fysioterapeuten vid fysioterapibedömning utifrån individens besvär. Det finns normalvärden att relatera till i de tester som används i undersökningen. De olika testerna syftar till att bedöma följande förmågor hos individen som är relevanta i vardagen och arbete:

  • förflyttning som gång och trappgång
  • bära bördor i gång
  • lyftmoment till och från olika nivåer
  • handkraft och vid behov finmotorik
  • balansen
jamar_handdynamometer

Test av handstyrka är oftast ett av testerna som alltid görs.

Innan de fysiska testerna genomförs diskuteras utifrån Patient-Specifik Funktionell Skala vilka aktiviteter som är problematiska och vilken begränsning som har funnit senaste dygnet samt även smärtnivån. Individen som testas blir instruerad i hur de enskilda aktiviteterna ska genomföras och ombeds att göra aktiviteterna efter bästa förmåga. Under tiden observerar fysioterapeuten hur aktiviteterna genomförs. Puls, ansträngningsgrad och smärtreaktioner noteras under och efter aktiviteterna.

Under en del fysiska aktiviteter bedöms puls och syrgasmättnad.

Under en del fysiska aktiviteter bedöms puls och syrgasmättnad.

Den fysiska aktivitetsförmågan kompletteras oftast med en klinisk undersökningen vilket är den andra delen i fysioterapiundersökningen. Här undersöker fysioterapeuten vilka funktionsnedsättningar finns utifrån:

  • hållning
  • ledrörlighet i extremiteter och/eller ryggraden
  • muskelfunktion vad gäller styrka, längd och spänningar
  • nervstatus som reflexer och känsel
  • balans och koordination

Den fysiska aktivitetsförmågan med funktionella tester och den kliniska undersökning utgör grunden vid en fysioterapibedömning kring aktivitetsbegränsning och specifika funktionsnedsättningar.

Tillsammans med övriga professioner i teamet görs en samlad bedömning av individens förmågor och begränsningar. En fysioterapibedömning  sker alltid med respekt för den som utreds och dess fysiska eller andra begränsningar.