Susano
+

Självskattningsformulär

I samband med försäkringsmedicinska utredningar eller vid vissa arbetsförmågeutredningar kan det finnas behov av en mer fördjupad förståelse över hur du uppfattar att dina besvär kan yttra sig. Det kan även vara så att våra uppdragsgivare, Region Skåne eller t.ex. Försäkringskassan önskar att vissa självskattningsformulär skall besvaras i samband med utredning. Det kan även vara så att vissa av våra psykologer, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter vill att inför ditt besök hos dem, att du fyller i ett formulär.

Susano använder vid bedömning av ohälsa enbart självskattningsformulär som är validerade. Det vill säga att frågorna och tolkningarna av svaren har genomgått vetenskaplig kontroll.

I vissa fall har vi tagit fram egna enkäter för att följa upp t ex behandling, eller hur bemötande varit vid ditt besök hos oss. Dessa enkäter är inte validerade.

Om utredningen är en försäkringsmedicinska utredning där vi har till uppgift att besvara intyg som TMU/SLU och AFU (läs mer här om dessa intyg) så ingår det även formulär som du kan behöva fylla i som rör t ex dina vardagsaktiviteter.

Här nedan presenteras de formulär som kan komma att användas vid ditt besök hos oss. Det står dig naturligtvis alltid fritt att ställa frågor till ansvarig utredare i fall det är något av frågorna som du funderar kring innan du besvarar enkäten eller formuläret.

Audit

Självskattning relaterat till alkoholintag. Det är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

Utvärderas av psykolog i första hand alternativt läkare. Vid försäkringsmedicinska utredningar ingår detta självskattningsformulär.

Läs mer.

EQ5D

Självskattningsformulär som består av fem frågor kring hälsodimensionerna egenvård, rörlighet, vardagliga aktiviteter, sinnesstämning samt smärta där resultatet sammanfattas i ett index.

Formuläret ingår ofta som en del i uppföljning av uppdrag som görs via Region Skåne och utvärderas i det sammanhanget för epidemiologiska studier.

Läs mer 

Becks Depression Inventory (BDI)

Är ett bedömningsinstrument som mäter grad av depressivitet. Ursprungligen baserats på kliniska observationer samt på ofta förekommande symptom som beskrevs av psykiatripatienter.

Utvärderas av psykolog inför möte med denna i förekommande fall.

Läs mer.

Becks Anxiety Inventory (BAI)

Självskattning relaterat till upplevd oro och ångest. Är ett  välanvänt skattningsformulär för ångest vars styrka ligger i att skilja depression och ångest åt.

Utvärderas av psykolog inför möte med denna i förekommande fall.

Är ett av många relativt ofta använt instrument för att möta ångest. Läs mer